Ứng dụng của bột màu vô cơ

Bàn ghế, xô chậu, tủ, khay, cốc, thùng phuy